ⓘ Llên Natur. Un o brosiectau Cymdeithas Edward Llwyd yw Llên Natur. Maen wefan Gymraeg syn ymwneud â phopeth amgylcheddol, yng Nghymru a thramor, ddoe, heddiw ac ..

                                     

ⓘ Llên Natur

Un o brosiectau Cymdeithas Edward Llwyd yw Llên Natur. Maen wefan Gymraeg syn ymwneud â phopeth amgylcheddol, yng Nghymru a thramor, ddoe, heddiw ac yfory. Cymraeg yw iaith y prosiect, ar wefan, ond ceir cyfraniadau mewn ieithoedd eraill gan gynnwys y Ffrangeg. Ymhlith yr adnoddau sydd ar gael ar y wefan mae:

  • Y Bwletin ai holl ôl-rifynnaur Bwletin a chyhoeddiadau eraill.
                                     

1. Bwletin misol ar-lein

Pwrpas y Bwletin yn wreiddiol oedd cyflwyno tystiolaeth amgylcheddol unigol a phersonol yn seiliedig ar brofiadau pobl unigol yn eu broydd yn yr un modd ag elfennau eraill o Brosiect Llên Natur. Ond wrth ir Prosiect ddatblygu ar wahanol blatfformydd maer Bwletin ar-lein bellach yn anelu at gyflwyno gwybodaeth thematig mwy cynhwysfawr ac yn y modd yna, ychwanegu gwerth ir wybodaeth greiddiol. Maer cyfraniadau thematig hyn yn rhychwantu gwybodaeth am fywyd gwyllt, llên gwerin, dywediadau, enwau lleoedd a materion syn cysylltur unigolyn âi amgylchedd ehangach.

                                     

2. Y Tywyddiadur

Cronfa o wybodaeth ywr Tywyddiadur.

Mae galluoedd chwilior 115.000 cofnod yn y Tywyddiadur yn caniatáu dadansoddi pob math o ddigwyddiadau syn ymwneud âr tywydd a chyffelyb bynciau yn ddiweddar a thros ganrifoedd yng nghefn gwlad Cymru a thu hwnt. Maer adran hon yn rhyngweithiol gyda chyfle ir defnyddiwr y gwirfoddolwyr uchod gan fwyaf uwchlwytho neu lawrlwytho. Dyddiaduron personol na welodd olau dydd ynghynt yw llawer or cofnodion, ac mae bywgraffiadau nifer ou hawduron hefyd ar gael ar y wefan.

Prif nodwedd y gronfa hon ywr dyddiad, mis neur flwyddyn penodol sydd yn sail ir cofnodion. Fe all cofnod tywydd fod yn gofnod hanesyddol neu gyfoes, megis sylwadau heddiwr bore gan rai syn fyw yn awr. Ond gellir ei ddefnyddio i gyrchu diwrnod arbennig plentyndod, neu sylw mewn dyddiadur dwy ganrif yn ôl. Efallai bod cysylltiad y sylw ar tywydd yn ymddangosiadol wan iawn: tylluan wen yn hela am dri or gloch y prynhawn ar ddyddiad arbennig o Chwefror; clywed y gog yn canu ddiwedd mis Mawrth; teilo cae yn barod i blannu tatws gefn gaeaf. Ond maer rhain hefyd yn berthnasol iawn i naturiaethwyr syn ceisio gweld patrwm a newid o fewn y tywydd yn y cyfnod byr a hir mewn byd y mae ei hinsawdd, ac felly ei dywydd, yn gyflym newid.

                                     

3. Cronfa o ddyddiaduron personol

Gellir cyrchu hon trwyr Tywyddiadur i ganfod cofnodion unigol neu drwy Wicipedia i gael trosolwg or rhan hon or gwaith). Cynigir yn y trosolwg y syniad bod y dyddiadur angylcheddol cyffredin yn genre llenyddol sydd wedi ei hen esgeuluso. Mae Llên Natur yn ceisio rhoi llais ir di-lais, a chanfod gwerth holl-fyd a holl berthnasol ir hyn syn ymddangos yn blwyfol ac or foment yn unig.

                                     

4. Y Bywiadur

Geiriadur enwau a thermau ywr Bywiadur. Maen gyfrwng ar gyfer cyhoeddi termau Cymraeg am wahanol rywogaethau; a chynefinoedd ac mae rhestr Wicipedia o wyfynod a gloÿnnod byw er enghraifft wedii seilio ar y termau hyn. Oherwydd y broses drylwyr o gydweithio rhwng arbenigwyr iaith ac arbenigwyr pwnc ar Banel Enwau a Thermau Prosiect Llên Natur, caiff yr enwau, bellach, eu cyfrif yn rhai safonol. Sefydlwyd yr adran hon or wefan trwy gydweithio âr adran adnoddau ieithyddol, Prifysgol Bangor. Fe gyhoeddwyd y rhestrau yn gyntaf mewn tair cyfrol yn "Cyfres Enwau Creaduriaid a Phlanhigion" ac fe barheir i wneud hynny fel y maer gwaith o lunio ychwaneg o restrau yn mynd rhagddo. Rhestr ddigidol greiddiol y Bywiadur yw Porth Termau Adran Adnoddau Ieithyddol Prifysgol Bangor a fe ellir defnyddior naill neur llall yn ôl cyfleustra.

                                     

5. Yr Oriel luniau

Yr hyn sydd yn gwneud yr Oriel yn wahanol i lawer o gasgliadau eraill o luniau ywr capsiynau y maer cyfrannwyr yn eu hychwanegu. Gall y capsiwn gynnwys dyddiad a lleoliad y tynnwyd y llun a hefyd esboniad o beth yw arwyddocad y llun. Cronfa o gofnodion dadlennol ydyw, yn hytrach na chasgliad o luniau hardd yn unig. Gellir chwilio ar sail gair yn y capsiwn neu ar sail categori. Cafodd yr Oriel ei ddisodli braidd yn ddiweddar gan rym grwp Cymuned Llên Natur ond mae ei 9 mil o luniau a chapsiynau yn parhau i fod yn gronfa werthfawr wrth gefn.

                                     

6. Recordiadau Llais

Cronfa o sgyrsiau byrion "hanes llafar" sydd yn yr adran Llais. Maen gofnod sain o atgofion unigolion nifer wedi marw bellach yn eu cynefin, am eu bywyd ac am yr oes a fu, yn ôl eu profiad personol. Maer cyfraniadau yn ymdrin â rhyw agwedd ar fyd natur neur amgylchedd o fewn profiad personol y sawl sydd yn cael ei gyfweld/chyfweld. Ceir llun y person ac ychydig nodiadau am ei fywyd/bywyd, ac mae pob sgwrs yn ymdrin â rhyw hanesyn penodol. Cewch weld ar y map yr ardal y maer person yn ymdrin â hi. Maer recordiadau sain yn gyfres o sgyrsiau                                     

7. Y Llyfrgell

Maer llyfrgell yn gasgliad o ysgrifau o ddiddordeb amgylcheddol a hanesyddol nad ydynt fel arfer wedi eu cyhoeddiunman arall. Mae tri phwrpas ir Llyfrgell:

  • I gasglu erthyglau hanesyddol a chyfredol perthnasol sydd eisoes wedi eu cyhoeddi, au hail gyflwyno gyda chaniatad mewn ffordd chwiliadwy.
  • I gasglu a chyflwyno dolenni i lyfrau perthnasol cyfain ar wefannau archifol megis Google Books ee. Welsh Botanology Hugh Davies.
  • I annog ymchwil pellach trwy roi llwyfan ir sawl sydd am ddefnyddior cronfeydd gwybodaeth i greu naratifau newydd gwyddonol, hanesyddol neu gelfyddydol. Anogir dadansoddi a dehonglir data i greu gwaith newydd.

Collwyd rhai cyfraniadau gwreiddiol ar ôl ymyrraeth hacwyr ar fersiwn wreiddiol y wefan.

                                     

8. Mapiau

Hon ydyr adran diweddaraf iw chael ei sefydlu ar y wefan. Pwrpas y dudalen fapiau yw cyflwyno gwybodaeth syn bennaf seiliedig ar LEOLIAD. Y pwrpas yw ceisio amlygu patrymau na fuasent yn amlwg heb eu rhoi ar fap. Mae mapiau aml-lefel yn caniatau dangos gwybodaeth lawn am bob cofnod heb greu dryswch ar unrhyw olygfa unigol ohono.

Dymar mapiau sydd ar gael Rhagfyr 2020 o dan gyfres o themau: mae pump thema gwahanol ar gael ar hyn o bryd.

● Thema arsylwi rhywogaethau: map rhyngweithiol cofnodion Gwalchwyfyn y Taglys ● Thema meddyginiaethau gwerin: un map hyd yma y defnydd o ddanadl poethion yn seiliedig ar astudiaeth Ann Elizabeth Williams ● Thema enwau lleoedd: dosbarthiad pedwar enw ar y LLWYNOG yng Nghronfa Ddata Enwau Lleoedd Melville Richards ● Thema Daeareg: dosbarthiad graddfeydd o gryndod Daeargryn 1984 yn ôl cof llygad-dystion ● Thema Adar: dosbarthiad graddfeydd o amlder clywed y gôg adeg Cau Mawr Cofid 2020

                                     

9. Cymuned Llên Natur

Grwp Facebook yw Cymuned Llên Natur. Maen derbyn maen debyg 80% or traffig syn cyrraedd Prosiect Llên Natur ar y ffurf mwyaf amrwd syn nodweddiadol or cyfryngau cymdeithasol. Oi brosesu maen porthi holl adrannau eraill y cyfrwng ac yn ei dro yn derbyn gwybodaeth ohonynt wedi ei brosesu i gyfoethogir sylwadau syn cyrraedd o ddydd i ddydd. Mae 3.600 aelod or Grwp Rhagfyr 2020.

                                     

10. Cwmni Pendraw

Sefydlwyd cwmni theatrig or enw Cwmni Pendraw gyda chysylltiad llac â Phrosiect Llên Natur. Pwrpas y cwmni yw cyflwyno negeseuon amgylcheddol mewn ffordd ddramatig.

                                     

11. Llygaid Bach Llên Natur

Yn 2020 sefydlwyd Grwp FB i blant o bob oed! a theuluoedd. Fei modelwyd ar yr hen lyfrau I-Spy. Cyhoeddir posteri "adnabod" syn cynnwys sain adar. Feu gwelir fel Posteri ar dudalennau cyhoeddiadau gwefan Llên Natur. Anogir plant i adnabod y rhywogaethau yn y posteri, neu iw gweld yn y maes. Cânt eu gwobrwyo am adnabod yn gywir gyda phwyntiau. Mae bathodyn deniadol iw cael o ennill digon o bwyntiau.

                                     

12. app AM

Hwn ywr platfform diweddaraf i Llên Natur gael presenoldeb arno. Maen gweithio o ap. or un enw ac mae Llên Natur yn ymddangos ar eu hadran Geiriau un o bedair adran ar yr ap. neu drwy chwiliad. Ar hyn o bryd ffenestr siop ydyw i gyhoeddiadau Llên Natur ond rydym yn gwyntyllu posibiliadau eraill.                                     

13. Cysylltu ar-lein

Gellir cysylltu âr prosiect trwy ffurflen "cysylltu" ar y wefan www.llennatur yahoo.com, trwy gyfrannu data neu luniau ir gwahanol gronfeydd, neu trwy Facebook. Cyhoeddir crynodeb papur o gynnwys y Bwletin yn chwe misol iw werthu yn y siopau, a chynhelir cynhadledd flynyddol ar thema arbennig yn flynyddol.